Pliki do pobrania

Formularze (druki) do pobrania!

Zgłoszenie usterek lub awarii instalacji solarnych

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Agroturystyka

Formularz gospodarstwa agroturystycznego (doc)

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała XII/86/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty

Uchwała nr XI/71/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski”

Uchwała nr XI/72/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/73/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki

Uchwała nr XI/74/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała nr XI/75/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/76/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty

Uchwała nr XI/77/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklaracja pdf

deklaracja docx

Gospodarka nieruchomościami i ochrona środowiska

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (*doc)

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (*pdf)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (*doc)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (*pdf)

WNIOSEK o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 Nadzór nad lasami prywatnymi

Wniosek o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Gospodarka mieszkaniowa

Wniosek o przydział mieszkania

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku.

Wzór wniosku („aktywny” pdf)

Procedura zwrotu podatku akcyzowego w roku 2020 (pdf)

Oświadczenie o gruntach dzierżawionych (doc)

Klauzula informacyjna (pdf)

Planowanie przestrzenne/Inwestycje, zamówienia publiczne

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego        

Wniosek o przeniesienie decyzji owzizt

Wniosek o przeznaczeniu działki na podst. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

 Ewidencja działalności gospodarczej

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Podatki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości

Uchwała nr XI/68/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała nr XI/67/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Janów Podlaski na rok 2020

Uchwała nr XI/69/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Janów Podlaski na rok 2020.

UCHWAŁA NR XXII/203/17 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje

UCHWAŁA Nr VI/55/11 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Ewidencja ludności i dowody osobiste