Gospodarka Odpadami w Gminie

Janów Podlaski

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Janowa Podlaskiego

Ulotka Segregacja odpadów Janów Podlaski 2022

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z pozostałych miejscowości

Ulotka Segregacja odpadów - wsie 2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z bloków na terenie Janowa Podlaskiego

Zasady segregacji odpadów


Uchwała Nr XXIII/220/21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

———————————————————-

Uchwała nr XIX/156/21 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracja doc.

———————————————————-

Uchwała Nr XIX/155/21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty

———————————————————-

Uchwała Nr XVII/139/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

———————————————————-

Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki
———————————————————-

Uchwała nr XI/74/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
———————————————————-

Uchwała nr XI/75/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
———————————————————-

Uchwał Nr XI/71/19 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski”

———————————————————-

Uchwała Nr XIII/97/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski

———————————————————-

Uchwała Nr XVII/138/20  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski”

———————————————————-

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Janów Podlaski za rok 2020