Deklaracja dostępności strony internetowej https://www.janowpodlaski.pl/

Gmina Janów Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.janowpodlaski.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Obszary niedostępne/niedostosowane: obrazki (mapy bitowe), dokumenty PDF, wykresy, tabele, brak opisów alternatywnych części elementów graficznych, materiały multimedialne nie posiadają napisów rozszerzonych oraz audio deskrypcji, niewłaściwa struktura nagłówkowa, brak wyróżnienia linków poza kolorem, brak możliwości pełnego zarządzania materiałami multimedialnymi z poziomu klawiatury, niewystarczający kontrast elementów nietekstowych, niezrozumiałe linki poza kontekstem wizualnym (np. czytaj dalej).

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację zaktualizowano dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urząd Gminy Janów Podlaski.
 • E-mail: ug@janowpodlaski.pl
 • Telefon: (83) 341 30 73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Urząd Gminy Janów Podlaski

Adres: ul. Bialska 6A,
21-505 Janów Podlaski

E-mail: ug@janowpodlaski.pl

Telefon: (83) 341 30 73

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków, korytarzy, schodów.

Główne wejście do budynku usytuowane jest przy ul. Bialskiej, teren przed wejściem stanowi paking dla interesantów z wyznaczonym miejscem postojowym dla osoby z niepełnosprawnością.
Drzwi wejściowe do budynku – dwu skrzydłowe szerokość używanego skrzydła poniżej 80 cm co uniemożliwia przejazd osobie na wózku inwalidzkim bez otwarcia drugiego skrzydła.

Z uwagi na rozmiar drzwi wejściowych oraz brak dostępności poszczególnych kondygnacji budynku obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową prowadzona jest parterze (wydzielone miejsce na korytarzu). Dla ułatwienia kontaktu z pracownikami przy wejściu do budynku zainstalowano bramofon (nie jest on jednak dostosowany do potrzeb osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności).

Dostęp korytarzy jest ograniczony z powodu braku windy, platform schodowych oraz podjazdów. Drzwi do pomieszczeń  biurowych mają wymiar 80 cm.  W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń o odpowiednim poziomie kontrastu oraz w alfabecie Braille’a.

Informacje dodatkowe

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym (brak jednak stosownej informacji)
Brak dostępności tłumacza migowego.