Projekty współfinansowane ze środków
zewnętrznych

logo

Hala sportowa w Janowie Podlaskim

Budowa janowskiej hali sportowej długo oczekiwanej przez mieszkańców gminy Janów Podlaski została ukończona jesienią 2010r. Wybudowany obiekt umożliwi właściwą organizację lekcji wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum a także zapewni miejsce ćwiczeń mieszkańcom gminy, którzy zechcą podnieść swoją sprawność fizyczną.
Hala posiada pełne zaplecze sanitarne, pokój trenerów, szatnię, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i pomocnicze a także salą do korektywy i siłownię.
Wartości całkowita inwestycji wyniosła 4 852 tys. ponad 3 307 tys. zostało dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (oś VIII Infrastruktura społeczna, działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa) a także 1 487 tys. pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Wkład własny gminy wyniósł niewiele ponad 1% wartości inwestycji.
Jest to ogromne wsparcie finansowe dające zielone światło dla nowych zamierzeń inwestycyjnych.

logo

Wirtualny spacer w Gminie Janów Podlaski

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z elektronicznego przewodnika  po Gminie Janów Podlaski. Wirtualny spacer jest doskonałym  narzędziem służącym wyeksponowaniu i promocji walorów, jakimi dysponuje Gmina Janów Podlaski. To nie tylko prosty przekaz informacyjny, są to ogromne możliwości, jakie daje nowoczesna technologia. Głównymi elementami wirtualnego spaceru są panoramy 360 ̊. Zostało wykonanych po pięć panoram sferycznych w wysokościach 300 i 150 metrów nad najciekawszymi obszarami gminy. Dwadzieścia panoram wykonano z wysokości 6 metrów, również dwadzieścia – z ziemi. Każde zdjęcie panoramiczne będzie odpowiednio opisane. Skład prezentacji uzupełniają grafiki, krótkie informacje oraz zdjęcia klasyczne z archiwum gminy (ok. 50 szt.) upamiętniające lokalne uroczystości czy plenerowe imprezy.
Panoramy z wysokości 300 m nie tylko ukazują walory turystyczne czy krajobrazowe, ale również pełnią rolę informacyjną zarówno dla mieszkańców jak i podróżnych, a dzięki dodatkowym elementom jak aktywne strzałki lub odnośniki pozwalają na przejścia pomiędzy poszczególnymi widokami. Na terenie gminy znajduje się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” ze wspaniałymi, niepowtarzalnymi krajobrazami, licznymi starorzeczami, jeziorami i różnymi typami siedlisk leśnych. Opcja nanoszenia oznaczenia na panoramie poszczególnych obiektów i ich krótki opis umożliwia zidentyfikowanie np. ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Nadbużańskie Łęgi”, rezerwatu „Łęg Dębowy”, czy pozostałych projektowanych rezerwatów na obszarze gminy.
Na zdjęciach panoramicznych zaprezentowano również obiekty z elementami architektury świeckiej i sakralnej. Przeglądanie obiektów architektonicznych „z lotu ptaka” umożliwia przejście do panoramy wykonanej wewnątrz danego obiektu i odwrotnie. Taka wirtualna prezentacja pozwala zainteresowanym zaoszczędzić czas a jednocześnie zachęcić do realnego zwiedzenia tych miejsc.
W Gminie Janów Podlaski występuje jedna z największych baz agroturystycznych w regionie. Interesująca prezentacja gospodarstw agroturystycznych jest magnesem przyciągającym nowych turystów, a oryginalna wizualizacja, zwiększa atrakcyjność i tak bogatej oferty. Wirtualny przewodnik przeprowadzi potencjalnego gościa po najciekawszych naszym zdaniem miejscach i zareklamuje obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju w sposób innowacyjny i niezwykle ciekawy.
Projekt pn. „Wirtualny spacer w Gminie Janów Podlaski” – zrealizowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  z zakresu małych projektów, na obszarze objętym LSR realizowaną przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Dofinansowanie w ramach powyższego programu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Aplikacja dostępna jest  w Internecie na stronie www.spacer.janowpodlaski.pl oraz na nośnikach dvd w ilości 2000 szt. z możliwością dowolnego powielania.

wirtual

Gmina Janów Podlaski zrealizowała projekt pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janowie Podlaskim współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
Wartość projektu wyniosła 2 690 039,54 zł, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości
1 439 730,78 zł.

logo

„Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Janowie Podlaskim ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020 – Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Celem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury mieszkalnictwa komunalnego oraz wsparcie procesu aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wartość ogółem projektu: 3 748 935,49 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 788 059,87 zł
Dofinansowanie: 2 648 656,85 zł.

Zakończenie rzeczowe zadania: 31.10.2019 r.
Odbiór końcowy robót zakończono 22.11.2019 r.

Projekt zlokalizowano w Janowie Podlaskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 16. Zakres obejmuje przebudowę istniejącego budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi – budynek murowany ze stropami gęstożebrowymi ceramiczno-żelbetowymi, z dachem w konstrukcji drewnianej. Obiekt wyposażono w alternatywne źródła energii i ciepła – pompy ciepła, fotowoltaikę, kolektory słoneczne. Obiekt zapewni niepełnosprawnym dostęp do kondygnacji nadziemnych za pomocą dźwigu osobowego.

Powstały: 20 komórek lokatorskich, wózkownia, rowerownia i pomieszczenie techniczne. Do kondygnacji podziemnej dostęp zapewnia pochylnia. W budynku mieścić się będzie 20 mieszkań, w tym: 6 mieszkań jedno- lub dwuosobowych, 2 mieszkania trzyosobowe, 10 mieszkań czteroosobowych, 2 mieszkania pięcioosobowe (łącznie na 68 osób).

logo

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, Działanie 13.4 Rozwój obszarów wiejskich.

Wartość ogółem projektu wyniosła 4 125 218,90 zł, w tym kwota dofinansowania 2 085 944,82 zł.

Projekt polegał na rewitalizacji skweru zlokalizowanego w centrum Janowa Podlaskiego przy Placu Partyzantów.

Cel projektu to poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez rewitalizację obszarów problemowych Gminy Janów Podlaski.

Roboty budowlane zakończono dnia 02.07.2021 r.

Zakres realizacji projektu to:

rozbiórka istniejącego budynku pawilonu usługowo-sanitarnego oraz budowa nowego budynku pawilonu ogólnodostępnego użyteczności publicznej,

– rozbiórka betonowego murka okalającego skwer oraz rozbiórka starych utwardzeń z kostki betonowej oraz płyt betonowych,

– wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki dolomitowej i płyt granitowych,

– montaż fontanny z rzeźbami koni arabskich,

– przeniesienie dwóch pomników – obelisku J. Piłsudskiego i kamienia P.O.W.,

– montaż obiektów małej architektury ławek, koszy na śmieci,

– budowa oświetlenia i monitoringu skweru,

– budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych