Ocena jakości wód

Aktualności

Znaleziono Modem

Uwaga znaleziono modem LTE

Informujemy, że na sali widowiskowo – kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim został znaleziony modem LTE. GOK w godzinach pracy instytucji.

Punkt potwierdzania profilu zaufanego w Urzędzie Gminy Janów Podlaski

INFORMACJA Na podstawie art. 20 c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 670), Urząd Gminy w Janowie Podlaskim reprezentowany przez Wójta Gminy Janów Podlaski Pana Leszka Chwedczuka w dniu 21.07.2021r uzyskał zgodę na utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany […]

fotowoltaika w gminie Janów Podlaski

Czysta energia w gminie Janów Podlaski – instalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z ustaleniami wczorajszego spotkania, informuję, iż wyznaczony został termin do 28 lipca 2021 r. na ewentualną rezygnację z udziału w projekcie lub zgłaszania zmian usytuowania paneli fotowoltaicznych. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie w Urzędzie Gminy (pok. 4) podpisanego oświadczenia, którego formularz znajduje się poniżej. Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji w wyznaczonym terminie […]

fotowoltaika w gminie Janów Podlaski

Spotkania z mieszkańcami dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych

Uprzejmie informuję, iż w najbliższy czwartek tj. 22 lipca 2021 odbędą się spotkania informacyjne dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Miejscem spotkań będzie […]

Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Procedura szacowania strat Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze […]