Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim pełni:

Pani Joanna Jagodzińska

tel. 83 341-30-73

e-mail: iod@janowpodlaski.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Janowie Podlaskim, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bialska 6A , 21-505 Janów Podlaski

za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 341 30 73

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, oraz art. 9 ust.2 lit b RODO

4. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały, numer PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, płeć, stan cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, numer rachunku bankowego, dane dotyczące stanu zdrowia oraz niepełnosprawności, zobowiązania alimentacyjne, wyroki sądowe, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wielkość gospodarstwa rolnego, dane szkoły, dane pracodawcy, wysokość dochodów, a w przypadku cudzoziemców-data wydania, numer

i rodzaj dokumentu określającego status.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym

i kontrolującym działalność administratora danych i wszystkim podmiotom upoważnionym do pozyskiwania takich informacji na podstawie odrębnych ustaw.

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji.

7. Przysługuje Pani/Panu:

– prawo dostępu do Pani/Pana danych,

– prawo żądania wydania kopii danych lub wykazu danych zawartych w tych aktach,

– prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani\Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

10.Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana ponadto

tutejszy Ośrodek będzie pozyskiwał dane osobowe od wszystkich podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji tut. Ośrodkowi