Logotypy UE i PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów gmina Janów Podlaski”

Cel w ramach PROW na lata 2014-2020: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Cel planowanej operacji: Skrócenie o 20% czasu przejazdu mieszkańców wsi Romanów pomiędzy ich domostwami a siedzibą sołtysa
jako obiektem użyteczności publicznej.
W ramach niniejszej operacji powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości 972 m.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 – typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Wartość uzyskanego dofinansowanie wynosi 586 067,00 zł.

________________________________________________________

„Rewitalizacja przestrzeni publicznych drogą do aktywności i integracji mieszkańców Gminy Janów Podlaski”

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, Działanie 13.4 Rozwój obszarów wiejskich.

Wartość ogółem projektu wyniosła 4 125 218,90 zł, w tym kwota dofinansowania 2 085 944,82 zł.

Projekt polegał na rewitalizacji skweru zlokalizowanego w centrum Janowa Podlaskiego przy Placu Partyzantów.

Cel projektu to poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez rewitalizację obszarów problemowych Gminy Janów Podlaski.

Roboty budowlane zakończono dnia 02.07.2021 r.

Zakres realizacji projektu to:

– rozbiórka istniejącego budynku pawilonu usługowo-sanitarnego oraz budowa nowego budynku pawilonu ogólnodostępnego użyteczności publicznej,

– rozbiórka betonowego murka okalającego skwer oraz rozbiórka starych utwardzeń z kostki betonowej oraz płyt betonowych,

– wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki dolomitowej i płyt granitowych,

– montaż fontanny z rzeźbami koni arabskich,

– przeniesienie dwóch pomników – obelisku J. Piłsudskiego i kamienia P.O.W.,

– montaż obiektów małej architektury ławek, koszy na śmieci,

– budowa oświetlenia i monitoringu skweru,

– budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

logo