Informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Janów Podlaski, dnia 09.12.2020 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie § 7 i § 9 uchwały Nr XXVIII/319/10 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 29 października 2010 r. (Dz.Urz.Województwa Lubelskiego Nr 145, poz.2432) informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy projektu programu. Termin rozpoczęcia konsultacji 9 grudnia 2020 r., zakończenia 24 grudnia 2020 r.
Opinie i uwagi mogą być zgłaszane pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się projektu.
Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021rogram.

Ogłoszenie dot. rozpoczecia konsultacji GPRPA 2021