Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż motocykla

                Na podstawie zarządzenia nr 37/2021 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2019r. Poz. 2004) WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI  OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony […]

Uwaga znaleziono modem LTE

Informujemy, że na sali widowiskowo – kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim został znaleziony modem LTE. GOK w godzinach pracy instytucji.

Punkt potwierdzania profilu zaufanego w Urzędzie Gminy Janów Podlaski

INFORMACJA Na podstawie art. 20 c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 670), Urząd Gminy w Janowie Podlaskim reprezentowany przez Wójta Gminy Janów Podlaski Pana Leszka Chwedczuka w dniu 21.07.2021r uzyskał zgodę na utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany […]

Czysta energia w gminie Janów Podlaski – instalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z ustaleniami wczorajszego spotkania, informuję, iż wyznaczony został termin do 28 lipca 2021 r. na ewentualną rezygnację z udziału w projekcie lub zgłaszania zmian usytuowania paneli fotowoltaicznych. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie w Urzędzie Gminy (pok. 4) podpisanego oświadczenia, którego formularz znajduje się poniżej. Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji w wyznaczonym terminie […]

Spotkania z mieszkańcami dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych

Uprzejmie informuję, iż w najbliższy czwartek tj. 22 lipca 2021 odbędą się spotkania informacyjne dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Miejscem spotkań będzie […]