panorama

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Janowie Podlaskim ogłasza przetargi na sprzedaż działek nr 998/4, 1057, 999/1 – Janów Podlaski – osada.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 1/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Janowie Podlaskim ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej, nr ewidencyjny 998/4, o pow. 0,1125 ha położonej w obrębie Janów Podlaski Osada, gmina Janów Podlaski.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1B/00086071/5.

Nieruchomość położona przy ul. Bandosa w Janowie Podlaskim, nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie o przeznaczeniu budownictwa mieszkaniowe (MW).

Działka nie zagospodarowana, dojazd do działki jest dobry; nawierzchnia ul. Bandosa wraz z chodnikiem jest z kostki. Przez teren przebiega sieć energetyczną i wodociągową. Brak kanalizacji sanitarnej.

Oględziny nieruchomości możliwe są po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienie terminu oględzin oraz uzyskanie dodatkowych informacji o nieruchomości możliwe jest telefonicznie pod numerem 504671860.

Cena wywoławcza wynosi 40000,00 zł plus Vat 23%.

Wadium wynosi 2000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wpłata wadium na rachunek bankowy Spółdzielni o numerze 71 8025 0007 0395 8564 2000 0010
 2. Złożenie do dnia 13 grudnia 2022 r., godz. 15:00 pod adresem Pilarki 7/9 w Janowie Podlaskim pisemnej oferty. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz numer działki objętej przetargiem. Oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania przetargu oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę,
  5. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Spółdzielnię danych osobowych do celów postępowania przetargowego,
  6. oświadczenie o gotowości zawarcia notarialnej umowy sprzedaży,
  7. dowód wpłacenia wadium

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r., o godz. 12:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” przy ul. Bandosa 4 w Janowie Podlaskim.

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, które kwalifikują się do wygrania przetargu, bezpośrednio po zamknięciu przetargu pisemnego, zorganizowany zostanie przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Wpłacenie wadium oznacza akceptację warunków przetargu oraz jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, jak również oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych na cele przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

__________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 2/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Janowie Podlaskim ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej, nr ewidencyjnej 1057, o pow. 0,3934 ha położonej w obrębie Janów Podlaski Osada, gmina Janów Podlaski.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1B/00086071/5.

Nieruchomość położona miedzy ul. Pilarki a ul. Bandosa w Janowie Podlaskim, nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie o przeznaczeniu budownictwa mieszkaniowego (MW).

Działka niezagospodarowana , ale w jej obszarze przebiega sieć kanalizacji deszczowej i wodociągu. Dobry dojazd do działki od ul. Pilarki i ul. Bandosa.

Oględziny nieruchomości możliwe są po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienie terminu oględzin oraz uzyskanie dodatkowych informacji o nieruchomości możliwe jest telefonicznie pod numerem 504671860.

Cena wywoławcza wynosi 52.000 zł plus Vat 23%.

Wadium wynosi 2500,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wpłata wadium na rachunek bankowy spółdzielni o numerze 71 8025 0007 0395 8564 2000 0010

 2. Złożenie do dnia 13 grudnia 2022 r., godz. 15:00 pod adresem ul. Pilarki 7/9 w Janowie Podlaskim pisemnej oferty. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz numer działki objętej przetargiem. Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę,

  2. datę sporządzenia oferty,

  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania przetargu oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  4. oferowaną cenę,

  5. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Spółdzielnię danych osobowych do celów postępowania przetargowego,

  6. oświadczenie o gotowości zawarcia notarialnej umowy sprzedaży

  7. dowód wpłacenia wadium

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r., o godz. 12:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” przy ul. Bandosa 4 w Janowie Podlaskim.

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, które kwalifikują się do wygrania przetargu, bezpośrednio po zamknięciu przetargu pisemnego, zorganizowany zostanie przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Wpłacenie wadium oznacza akceptację warunków przetargu oraz jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, jak również oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych na cele przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

______________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 3/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Janowie Podlaskim ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej, nr ewidencyjnej 999/1, o pow. 0,2117 ha położonej w obrębie Janów Podlaski Osada, gmina Janów Podlaski.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1B/00086071/5.

Nieruchomość położona miedzy ul. Bandosa w Janowie Podlaskim, nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie o przeznaczeniu budownictwa mieszkaniowego (MW).

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej kotłowni; obiekt o konstrukcji częściowo morowanej i częściowo stalowej. Działka w części terenu utwardzona płytami betonowymi. Na działce znajduje się kilka nasadzeń drzew liściastych oraz trawnik. Dojazd do działki jest dobry; nawierzchnia ul. Bandosa wraz z chodnikiem jest z kostki brukowej.

Oględziny nieruchomości możliwe są po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienie terminu oględzin oraz uzyskanie dodatkowych informacji o nieruchomości możliwe jest telefonicznie pod numerem 504671860.

Cena wywoławcza wynosi 100000,00zł.

Wadium wynosi 5000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wpłata wadium na rachunek bankowy spółdzielni o numerze 71 8025 0007 0395 8564 2000 0010

 2. Złożenie do dnia 13 grudnia 2022 r., godz. 15:00 pod adresem ul. Pilarki 7/9 w Janowie Podlaskim pisemnej oferty. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz numer działki objętej przetargiem. Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę,

  2. datę sporządzenia oferty,

  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania przetargu oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  4. oferowaną cenę,

  5. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Spółdzielnię danych osobowych do celów postępowania przetargowego,

  6. oświadczenie o gotowości zawarcia notarialnej umowy sprzedaży

  7. dowód wpłacenia wadium

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r., o godz. 12:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” przy ul. Bandosa 4 w Janowie Podlaskim.

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, które kwalifikują się do wygrania przetargu, bezpośrednio po zamknięciu przetargu pisemnego, zorganizowany zostanie przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Wpłacenie wadium oznacza akceptację warunków przetargu oraz jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, jak również oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych na cele przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

_______________________________________________________________________________

Regulamin przetargu