Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

           Z programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm
i narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna),
których dochód nie przekracza:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1 707,20 zł,

w przypadku rodziny – 1 320,00 na osobę w rodzinie.

W skład paczek żywnościowych w Podprogramie 2021 Plus wchodzi 6 artykułów o łącznej wadze 9,2 kg na osobę na cały podprogram w tym:
1) powidła śliwkowe 0,3 kg, 2) makaron jajeczny świderki 2 kg, 3) mleko UHT – 2l,
4) szynka wieprzowa mielona 0,9 kg, 5) cukier biały 2 kg, 6) lej rzepakowy 2 l.

Odbiór żywności planowany jest przy ul. Kościuszki 16 w Janowie Podlaskim
od
lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ zobowiązane są do złożenia oświadczenia i przedstawienia dochodów netto swoich i osób wspólnie zamieszkujących, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zapraszamy do zgłoszenia się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w nieprzekraczalnym terminie

do 30.12.2022 r. w godzinach pracy Ośrodka 7.30-15.30

lub o kontakt telefoniczny (83) 341 – 30 – 93 wew. 38 lub 48.

Dodatkowo oprócz wsparcia żywnościowego realizowane będą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego tj. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej, programy edukacyjne. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest
w ramach Programu.