Punkt potwierdzania profilu zaufanego w Urzędzie Gminy Janów Podlaski

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 670),

Urząd Gminy w Janowie Podlaskim reprezentowany przez Wójta Gminy Janów Podlaski Pana Leszka Chwedczuka w dniu 21.07.2021r uzyskał zgodę na utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany realizując tym samym zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1194).

Zadanie realizuje pracownik odpowiedzialny za potwierdzanie profilu zaufanego Pan Piotr Chrabski.