Skuter

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż motocykla

                Na podstawie zarządzenia nr 37/2021 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2019r. Poz. 2004)

WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI
 OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Motocykla KYMCO wykazanego w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2021 r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

  • 329,00 złotych

na Motocykl KYMCO nr rej LBI EC40 najpóźniej do dnia 30.08.2021r.

 

W/w motocykl stanowi majątek ruchomy Urzędu Gminy, przeznaczony jest do sprzedaży.

W/w motocykl można oglądać w dniach od 27.07.2021r. do 30.08.2021r. na parkingu Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim przy ul. Bialskiej 6A ( kontaktować się należy z Panem Piotrem Chrabskim).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Janów Podlaski w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Janowie Podlaskim mający siedzibę przy ulicy 1 Maja 16 Nr konta 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390 lub w kasie urzędu.

                Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

                Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Janów Podlaski przy ulicy Bialska 6A, sala GOK.

                Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego i przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

                Nabywca, jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przebicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłużej niż 7 dni licząc od dnia przebicia.
                Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zwraca się w terminie 7 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

                Wójt Gminy Janów Podlaski zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy bez podania przyczyny.

                Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Piotr Chrabski – osoba odpowiedzialna za w/w przetarg Urząd Gminy Janów Podlaski z siedzibą przy ul. Bialska 6 A, pok. nr 1 lub telefonicznie tel. nr 0 83 -341-30-73 wew.28.

 

Ogłoszenie o sprzedaży wraz z załącznikami

Zarządzenie w sprawie przetargu na sprzedaż ruchomości

Regulamin przetargu

 

Skuter