Click here to add your own text

Click here to add your own text

I. Dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy przyjmowane są w Urzędzie Gminy Janów Podlaski pokój nr 1 (parter).

Druki wniosków o dodatek węglowy:

Druk wniosku w formacie doc

Druk wniosku w formacie pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

____________________________________________________________________________

II Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

1. Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (docx)

1.1 Klauzula – informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (docx)

 

2. Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pdf)

2.1 Klauzula – informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

 

AKTUALNOŚCI

 

Strona www

Uruchomiono nową stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w ostatnim czasie pod adresem  https://janowpodlaski.naszgok.pl/   została uruchomiona nowa strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. W chwili obecnej trwają prace migracyjne. Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja ARiMR o naborze wniosków o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w 2020 r.

Informujemy, że Biura Powiatowe ARiMR od 7 do 30 czerwca 2021 r. przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Pomoc może otrzymać producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów zawartych w załącznika I do rozporządzenia Komisji (KE) nr 702/2014;
 3. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:
  • spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
  • zostały oszacowane przez komisję powołana przez właściwego wojewodę i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji lub
 4. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:
  • spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
  • zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danym Biurze Powiatowym istnieje taka możliwość.

Adresy skrzynek ePUAP Biur Powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów z ich wykorzystaniem są dostępne pod adresem – otwórz

Wysokość stawki pomocy wynosi:

 1. 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 2. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 1, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 3. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
 4. 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
 5. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 4, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż  70% plonu.

Szczegółowe informacje dotyczące  pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/.

Modernizacja ewidencji gruntów

Ważna informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Państwo

W roku 2020 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na terenie Gminy Janów Podlaski została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych. Obowiązek okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wynika z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przeprowadza się ją nie rzadziej niż co 15 lat. W wyniku przeprowadzonej modernizacji niektóre grunty zostały sklasyfikowane inaczej niż dotychczas. Obecne zapisy uwzględniają stan faktyczny na gruncie i są zgodne z przepisami dotyczącymi prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

W dniu 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 7059, (http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2020/7059/akt.pdf) ukazało się OGŁOSZENIE NR GKN.6620.644.2020.AR STAROSTY BIALSKIEGO o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla Gminy Janów Podlaski stał się operatem ewidencji gruntów i budynków(kopia poniżej_

Bardzo proszę wszystkich właścicieli nieruchomości o zapoznanie się z tym ogłoszeniem. Ewidencja ma istotny wpływ na sposób i wysokość opodatkowania, bowiem zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków. W praktyce dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa i nie można ich zmienić w ewidencji podatkowej, bez wcześniejszej zmiany w danych Starostwa, zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym,może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych (tj. do 30 stycznia 2021 r.).

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych powinny być kierowane do Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej(nr tel.: 83 3511397  lub 83 3511373).

Inna kwalifikacja gruntów wynikająca z modernizacji operatu ewidencyjnego może spowodować, że grunty zostaną objęte podatkiem od nieruchomości zamiast rolnym, co będzie skutkować wyższym zobowiązaniem
do zapłaty.W większości przypadków dotyczyć to będzie działek siedliskowych, które miały dotychczas klasyfikację – „grunt rolny zabudowany” oznaczony symbolem „Br”, a w wyniku modernizacji ich klasyfikacja uległa zmianie na „tereny mieszkaniowe” oznaczone symbolem „B”. Może się również zdarzyć, że podatnik zapłaci znacznie wyższy podatek z uwagi na ujawnienie budynków, które dotąd nie były zgłoszone do opodatkowania.

Zwrócić należy uwagę, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Tak więc jeżeli budynek gospodarczy jest własnością osoby posiadającej łącznie mniej niż 1 hektar fizyczny lub przeliczeniowy, nie może być zwolniony z opodatkowania, nawet jeżeli jest w całości wykorzystywany np. do przechowywania płodów rolnych, czy maszyn rolniczych. Budynki wykorzystywane na cele rolnicze, które są w posiadaniu rolników także nie zawsze będą korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest ich posadowienie na gruntach sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) do użytków rolnych zalicza się:

 • grunty orne, oznaczone symbolem – R,
 • sady, oznaczone symbolem – S,
 • łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
 • pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
 • grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
 • grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
 • grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;

Wszelkie inne oznaczenia wykluczają możliwość stosowania zwolnienia tych budynków.

                Drodzy Państwo,

pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że mimo podwyżek w ostatnich latach cen energii czy wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, na 2021 r. Rada Gminy Janów Podlaski nie podniosła a utrzymała stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego na poziomie z roku 2020. W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków zmianie może ulec przedmiot opodatkowania. Ustalając wysokość zobowiązań podatkowych Wójt Gminy nie jest uprawniony do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku, niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Podważenie tych danych bądź też ich zmiana może nastąpić jedynie w postępowaniu prowadzonym przed starostą.

O posiadanych gruntach i budynkach można dowiedzieć się w starostwie bądź z Geoportalu Powiatu Bialskiego zamieszczonego na stronie: http://powiatbialski.geoportal2.pl/ w zakładce GEOPORTAL – tryb publiczny.
Po uruchomieniu należy oznaczyć w warstwach Działki EGIB, klasoużytki oraz budynki. Następnie wybrać w pasku narzędzi ikonę „i” po czym kliknąć na działkę.

Informacje zawarte w geoportalu mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Nie stanowią podstawy dla organu podatkowego. W świetle art. 24a ustawy Starosta nie ma obowiązku informowania o zmianach w ewidencji gruntów każdego właściciela z osobna.

Wszelkie zmiany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków spowodują obowiązek złożenia druków informacji podatkowych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,posiadających grunty na terenie gminy Janów Podlaski.                                                                                                                                          

                                                                                                                        Wójt Gminy Janów Podlaski

                Leszek Chwedczuk

Zaproszenie „Lato z kulturą 2024”

GRAFIKA - LATO Z KULTURĄ 2024

Regulamin zajęć wakacyjnych „Lato z kulturą 2024

Oświadczenie

Bezpłatne badania dla mieszkańców Janowa Podlaskiego w ramach akcji Strefa na Zdrowie Polpharmy

Bezpłatne badania dla mieszkańców Janowa Podlaskiego w ramach akcji Strefa na Zdrowie Polpharmy

 

 Zapraszamy mieszkańców Janowa Podlaskiego na bezpłatne badania w ramach akcji Strefa na Zdrowie zainicjowanej przez firmę Polpharma. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie dostępu do podstawowych badań medycznych i promocję profilaktyki zdrowotnej wśród lokalnej społeczności.

W  tym roku pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań o profilu kardiologicznym, okulistycznym, pulmonologicznym i dermatologicznym oraz badania USG. Bezpłatne badania medyczne będą dostępne dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców. Na zainteresowanych czekać będą specjaliści, którzy przeprowadzą wywiad, sprawdzą stan zdrowia oraz podpowiedzą jak o nie dbać. Każdy pacjent oprócz badania otrzyma fachową poradę lekarza specjalisty oraz ewentualne wskazania do dalszego leczenia.

Akcja w Janowie Podlaskim odbędzie się 28 lipca 2024 na Placu Partyzantów w godzinach 10.00-18.00. Badania odbywają się bez zapisów.

 

 

PAKIET

KARDIOLOGICZNY

► Profil lipidowy

► EKG i ciśnienie tętnicze

► Poziom glukozy we krwi

► Hemoglobina glikowana

► Konsultacja lekarska

 

 

PAKIET

PULMONOLOGICZNY

► Badanie spirometryczne

► Konsultacja lekarska

 

 

PAKIET

OKULISTYCZNY

► Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

► Badanie lampą szczelinową

► Konsultacja lekarska

 

PAKIET

DERMATOLOGICZNY

► Badanie znamion dermatoskopem

► Konsultacja lekarska

 

 

BADANIE

USG

► piersi/jąder/tarczycy

► Konsultacja lekarska

 

 

Organizowany co roku cykl bezpłatnych konsultacji zdrowotnych umożliwia polskim pacjentom skorzystanie z porad lekarskich i badań,  do których dostęp na co dzień jest utrudniony lub czas oczekiwania w kolejce na wizytę jest wydłużony. Akcja ta ma również na celu wykrycie ewentualnych schorzeń we wczesnym stadium, co umożliwi wczesną interwencję i skierowanie pacjentów na odpowiednie leczenie.

W tym roku strefy pojawią się jeszcze w Oświęcimiu, Olsztynie oraz Sieradzu – we wszystkich lokalizacjach będą otwarte w godzinach 10:00-18:00.

Na miejscu będzie można nie tylko skorzystać z konsultacji lekarskiej, ale też otrzymać materiały edukacyjne i poznać zasady przeciwdziałania najpopularniejszym schorzeniom.

****

Strefa na Zdrowie Polpharmy to ogólnopolski program bezpłatnych badań zainicjowany przez firmę Polpharma, który trwa od 2012 roku. Do tej pory przebadanych zostało ponad 24 tysiące pacjentów podczas 117 akcji bezpłatnych badań na terenie całej Polski.

Polpharma jest liderem polskiego rynku farmaceutycznego i jednym z wiodących producentów leków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Początek firmy to rok 1935. Obecnie wchodzi w skład silnej międzynarodowej grupy farmaceutycznej, oferującej nowoczesne leki, substancje oraz innowacyjne rozwiązania dla pacjentów i partnerów biznesowych z całego świata. Fabryki firmy opuszcza rocznie 400 mln opakowań leków. Co 8. opakowanie leku sprzedawane w polskich aptekach i co 3. stosowane w polskich szpitalach pochodzi z Polpharmy. Misją firmy jest pomaganie ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie. Dzięki szerokiemu portfelowi produktów z wielu grup terapeutycznych wspiera pacjentów w terapii i profilaktyce najczęściej występujących chorób.

Więcej informacji udziela:

Dominika Petelicka-Puwalska

Szefowa Zespołu Strategii Komunikacyjnej, Relacji i Kontentu

M: +48 695 350 326

T: +48 22 364 60 26

dominika.petelicka-puwalska@polpharma.com

Święto Ziół - Janów Podlaski 23.08.2020 r.

Zaproszenie – „Janowskie Święto Ziół” 28 lipca br.

Organizator zaprasza na: przegląd zespołów ludowych Południowego Podlasia, warsztaty kulinarne związane z wykorzystaniem ziół,  warsztaty -ziołolecznictwo, gotowanie na dużej patelni – Kucharz Mariusz Szwed finalista Master Chef, jarmark rękodzielniczy, Strefa na Zdrowie Polpharmy, spektakl Teatru Ognia Antidotum. Wydarzenie odbędzie się 28 lipca 2024 r. w godzinach od 13.00 do 21.30, na Placu Partyzantów w Janowie Podlaskim. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!” #Lubelskie, #LubelskieSmakujżycie, #KierunekLubelskie

Regulamin Konkursu na najpiękniejszy bukiet z ziół 2024

Karta zgłoszenia do konkursu „Bukiet z ziół 2024” pfd

Karta zgłoszenia do konkursu „Bukiet z ziół 2024” docx

Karta zgłoszenia stoisk wystawienniczych 28.07.2024 r. pdf

Karta zgłoszenia stoisk wystawienniczych 28.07.2024 r. docx