Modernizacja ewidencji gruntów

Ważna informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Państwo

W roku 2020 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na terenie Gminy Janów Podlaski została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych. Obowiązek okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wynika z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przeprowadza się ją nie rzadziej niż co 15 lat. W wyniku przeprowadzonej modernizacji niektóre grunty zostały sklasyfikowane inaczej niż dotychczas. Obecne zapisy uwzględniają stan faktyczny na gruncie i są zgodne z przepisami dotyczącymi prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

W dniu 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 7059, (http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2020/7059/akt.pdf) ukazało się OGŁOSZENIE NR GKN.6620.644.2020.AR STAROSTY BIALSKIEGO o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla Gminy Janów Podlaski stał się operatem ewidencji gruntów i budynków(kopia poniżej_

Bardzo proszę wszystkich właścicieli nieruchomości o zapoznanie się z tym ogłoszeniem. Ewidencja ma istotny wpływ na sposób i wysokość opodatkowania, bowiem zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków. W praktyce dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa i nie można ich zmienić w ewidencji podatkowej, bez wcześniejszej zmiany w danych Starostwa, zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym,może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych (tj. do 30 stycznia 2021 r.).

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych powinny być kierowane do Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej(nr tel.: 83 3511397  lub 83 3511373).

Inna kwalifikacja gruntów wynikająca z modernizacji operatu ewidencyjnego może spowodować, że grunty zostaną objęte podatkiem od nieruchomości zamiast rolnym, co będzie skutkować wyższym zobowiązaniem
do zapłaty.W większości przypadków dotyczyć to będzie działek siedliskowych, które miały dotychczas klasyfikację – „grunt rolny zabudowany” oznaczony symbolem „Br”, a w wyniku modernizacji ich klasyfikacja uległa zmianie na „tereny mieszkaniowe” oznaczone symbolem „B”. Może się również zdarzyć, że podatnik zapłaci znacznie wyższy podatek z uwagi na ujawnienie budynków, które dotąd nie były zgłoszone do opodatkowania.

Zwrócić należy uwagę, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Tak więc jeżeli budynek gospodarczy jest własnością osoby posiadającej łącznie mniej niż 1 hektar fizyczny lub przeliczeniowy, nie może być zwolniony z opodatkowania, nawet jeżeli jest w całości wykorzystywany np. do przechowywania płodów rolnych, czy maszyn rolniczych. Budynki wykorzystywane na cele rolnicze, które są w posiadaniu rolników także nie zawsze będą korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest ich posadowienie na gruntach sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) do użytków rolnych zalicza się:

  • grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  • sady, oznaczone symbolem – S,
  • łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  • pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  • grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  • grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  • grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;

Wszelkie inne oznaczenia wykluczają możliwość stosowania zwolnienia tych budynków.

                Drodzy Państwo,

pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że mimo podwyżek w ostatnich latach cen energii czy wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, na 2021 r. Rada Gminy Janów Podlaski nie podniosła a utrzymała stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego na poziomie z roku 2020. W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków zmianie może ulec przedmiot opodatkowania. Ustalając wysokość zobowiązań podatkowych Wójt Gminy nie jest uprawniony do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku, niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Podważenie tych danych bądź też ich zmiana może nastąpić jedynie w postępowaniu prowadzonym przed starostą.

O posiadanych gruntach i budynkach można dowiedzieć się w starostwie bądź z Geoportalu Powiatu Bialskiego zamieszczonego na stronie: http://powiatbialski.geoportal2.pl/ w zakładce GEOPORTAL – tryb publiczny.
Po uruchomieniu należy oznaczyć w warstwach Działki EGIB, klasoużytki oraz budynki. Następnie wybrać w pasku narzędzi ikonę „i” po czym kliknąć na działkę.

Informacje zawarte w geoportalu mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Nie stanowią podstawy dla organu podatkowego. W świetle art. 24a ustawy Starosta nie ma obowiązku informowania o zmianach w ewidencji gruntów każdego właściciela z osobna.

Wszelkie zmiany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków spowodują obowiązek złożenia druków informacji podatkowych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,posiadających grunty na terenie gminy Janów Podlaski.                                                                                                                                          

                                                                                                                        Wójt Gminy Janów Podlaski

                Leszek Chwedczuk