Zapytanie cenowe w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

                                                                                                                                                                                                                                                                 Janów Podlaski, 15.12.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a
tel. do kontaktu: 83 341 30 93 wew. 38

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu w/w ustawy.

III. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci autystycznych w ich miejscu

zamieszkania tj. na terenie gminy Janów Podlaski zgodnie z § 2 pkt 1lit.a oraz § 2 pkt 3

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych

usług opiekuńczych (Dz. U z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.)

szacowana liczba dzieci – 2

szacowana liczba godzin – 32 godzin miesięcznie

Liczba godzin i osób objętych usługami , może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia,

które cechuje zmienność potrzeb klientów wynikająca ze zmiany okoliczności powodujących

przyznanie świadczenia oraz wysokości posiadanych środków budżetowych.

IV.Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą na podstawie imiennego zlecenia wydanego

przez GOPS Janów Podlaski określającego okres i liczbę godzin oraz zakres usług wynikających z

wydanej decyzji.

V. Kryterium wyboru wykonawcy
Cena za 1 godzinę usługi jest jedynym kryterium oceny ofert.

W cenę godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do

wykonania specjalistycznych usług.

VI. Wymagania dotyczące wykonawcy
Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać

kwalifikacje zgodne z § 3 w/w rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych;

oraz niezbędne badanie lekarskie dopuszczające do pracy i aktualne przeszkolenie w zakresie
BHP i ppoż.


Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zobowiązana jest również w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego do bezwzględnego stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz zaleceń i wytycznych właściwych organów związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby COVID-2019.

VII. Oferta powinna zawierać:
– formularz ofertowy,
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
– oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.


VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30 grudnia 2020 r.

na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski.

Ofertę można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: gops@janowpodlaski.pl z dopiskiem

Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja z wyboru oferty umieszczona będzie na stronie internetowej Gminy Janów Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

IX. Informacje dodatkowe
1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zobowiązany do sporządzenia następującej dokumentacji:
a) indywidualnej karty klienta zawierająca informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego planu działań realizacji, zadań terapeutycznych,
b) okresowej oceny efektów świadczonych usług nie rzadziej niż raz na pół roku,
c) miesięcznej karty czasu pracy.
2) niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy

3) po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem.


Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – informacje dotyczące przetwarzania danych
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

 

zapytanie cenowe- specjalistyczne usługi opiekuńcze

Załacznik nr 1  formularz ofertowy- SUO

Załącznik nr 2 Klauzula GOPS – zamówienia publiczne

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

 

 

 

Informacja z wyboru oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w 2021 r.

wybór oferty- specjalistyczne usługi opiekuńcze