Zapytanie cenowe w sprawie przewozu pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej

                                                                                                                                      ZAPYTANIE CENOWE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy

I. Zamawiający:
Gminny O
środek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a
tel. do kontaktu 83 341 30 93 wew. 38

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm. ) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w  rozumieniu w/w ustawy.

III. Przedmiot zamówienia:
przewóz pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów

środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy Janów Podlaski

IV.Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. w zależności
od potrzeb w dni robocze w godzinach pracy Gminnego O
środka Pomocy Społecznej
(przeci
ętna liczba km. – ok. 1 000)

Trasa ustalana będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (1 dzień przed wyjazdem),

wyjazd z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim do wskazanych przez

pracownika GOPS miejsc na terenie gminy

V. Kryteria wyboru wykonawcy:

Cena za 1 km jest jedynym kryterium oceny ofert.
Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną.

VI. Wymagania dotyczące wykonawcy

1. Wykonawca będzie wykonywać usługę zgodnie z przepisami prawa , a w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U z 2019, poz
2140 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2020, poz.110 z późn. zm)
2. Wykonawca powinien posiadać ważne prawo jazdy kategorii odpowiadającej do kierowanego pojazdu, niezbędne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania odpłatnego
transportu osób, a ponadto posiadania
aktualnej i ważnej polisy ubezpieczenia OC i NW
w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
4. Samochód, który będzie użyty do realizacji zamówienia musi posiadać aktualne badania
techniczne
dopuszczające pojazd do ruchu.
5.Wykonawca będzie dysponować odpowiednim pojazdem osobowym do przewozu co najmniej

4 osób.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w tym wobec pracowników za szkody powstałe w toku wykonania usługi.7. Wykonawca zobowiązany jest w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego do bezwzględnego stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz zaleceń i wytycznych właściwych organów związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby COVID-2019.

VII . Do oferty należy dołączyć:

– formularz ofertowy,
– informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
– oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

VIII Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy składać osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail:gops@janowpodlaski.pl (skan z podpisem) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Bialska 6a

21-505 Janów Podlaski

 

Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie

będą rozpatrywane.

IX. Informacja z wyboru oferty umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa zlecenia.

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – informacje dotyczące przetwarzania danych
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Zapytanie cenowe przewóz pracowników socjalnych

Załącznik nr 1 formularz ofertowy przewóz pracowników socjalnych

Klauzula GOPS – zamówienia publiczne

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Informacja z wyboru oferty na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy w 2021 r.

wybór oferty- przewóz pracowników socjalnych