Sąd wybór ławników

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r.

W dniu 4 maja 2023 r. wpłynął do Rady Gminy Janów Podlaski wniosek Prezesa Sądu Okręgowego  w Lublinie o wybranie 1 ławnika na kadencję 2024 – 2027 dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej,  w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217, z późn. zm.) Rada Gminy Janów Podlaski do końca października bieżącego roku dokona wyboru jednego ławnika na lata 2024 – 2027 dla Sądu Rejonowego  w Białej Podlaskiej.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Janów Podlaski.

Wymagane dokumenty (karta zgłoszenia wraz z załącznikami)
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Powyższe dokumenty z pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierających imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Jak zgłaszać kandydatów na ławników?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z 2022 r. poz. 2155).

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

 1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu  lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Informacje dodatkowe

 1. Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 • przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy);
 • złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a pok. Nr 104  (I piętro) w godzinach pracy Urzędu – w poniedziałek 830-1630; wtorek – piątek 730-1530.

w terminie do 30 czerwca 2023 r.

 

Wójt Gminy Janów Podlaski

/-/ Leszek Chwedczuk

 

 

Materiały:

Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

Wzór oświadczenia kandydata na ławnika, dotyczącego władzy rodzicielskiej

Wzór listy osób popierających kandydata na ławnika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych