Informacja dotycząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

                Szanowni Mieszkańcy gminy Janów Podlaski,

                Na początku roku chciałbym przekazać Państwu informacje związane z budzącymi wiele emocji uchwalonymi stawkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                Odbieranie odpadów od mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę reguluje ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powołana ustawa stanowi, iż opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak więc gmina nie może ustalić stawki wyższej niż wynoszą koszty związane z realizacją obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów, a jednocześnie stawka powinna być tak skalkulowana aby gmina nie finansowała systemu z innych dochodów.

                W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. gmina mogła określić łączną wysokość kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawki zostały tak skalkulowane, aby po pomnożeniu: obowiązujących stawek, liczby mieszkańców oraz liczby miesięcy
w roku uzyskana kwota stanowiła łączna wysokość kosztów funkcjonowania systemu.

                W związku z obliczeniami powyższą metodą, stawki zostały ustalone na poziomie 22 zł – stawka podstawowa, oraz 15 zł –stawka po zastosowaniu ulgi w związku z kompostowaniem bioodpadów na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

                W tym miejscu chciałbym przedstawić Państwu powody wzrostu ogólnej kwoty, jaką gmina w ostatnich latach ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu, co przekłada się na wysokość stawek, a są to:

  • wzrost opłat za zagospodarowanie i transport odpadów (spowodowany między innymi: nakazem zamknięcia gminnego wysypiska odpadów, wzrostem kosztów przyjęcia odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej, wzrostem kosztów pracy pracowników firmy odbierającej odpady),
  • duża ilość bioodpadów oddawanych przez mieszkańców,
  • zaniżona liczba osób zgłoszonych w gospodarstwach domowych.

                Pierwszy czynnik jest podyktowany ogólnym trendem i nie mamy nie niego wpływu, z kolei dwa następne
są zależne od nas mieszkańców i stanowią wyzwanie.

                W 2020 roku odebrano od mieszkańców naszej gminy 350 ton odpadów ulegających biodegradacji,
co wygenerowało ogromne koszty na poziomie 210 000,00 zł. Odpady tego typu mogą być przecież z powodzeniem zagospodarowane poprzez kompostowanie na terenie własnych posesji, co przełoży się na zmniejszenie rachunków za wywóz i zagospodarowanie tej frakcji. Aby zachęcić mieszkańców do kompostowania bioodpadów, kwota ulgi  w bieżącym roku wynosi aż 7 zł od osoby.

                Kolejną bardzo ważną sprawą, mogącą zahamować wzrost stawki w przyszłości, jest stała aktualizacja liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

                Miniony rok był niezwykle trudny, z powodu pandemii Covid-19, wielu z naszych bliskich uczących się bądź pracujących poza terenem gminy powróciło w rodzinne strony. Niestety nie zawsze wiązało się to ze zmianą deklarowanej liczby osób generujących odpady. To również spowodowało wzrost stawek. W związku z powyższym przypominam właścicielom nieruchomości, w obrębie których nastąpiły zmiany ilości osób, o konieczności aktualizacji liczby mieszkańców. Wierzę, że wspólnymi siłami zdołamy zatrzymać wzrost stawki w latach kolejnych,
to przecież nasza wspólna sprawa.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Janów Podlaski

                                                                                                                                 Leszek Chwedczuk