Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany / Біженці з України можуть отримати номер PESEL та створити довірений профіль

Od środy, 16 marca obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Jego posiadanie jest niezbędne w celu otrzymania pomocy medycznej, podjęcia pracy, zapisania dziecka do szkoły lub przedszkola.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Jednoznacznie zdefiniowano w niej, że skierowana jest ona do uchodźców, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju, a zatem po 24 lutego. Z pomocy mogą również skorzystać obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonkowie obywatela Ukrainy, o ile przybyli oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Przypominamy, że uchodźcy, którzy nie zostali zarejestrowani przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej muszą zarejestrować swój pobyt nie później niż 60 dni od dnia przekroczenia granicy.

Obywatelom Ukrainy, uciekającymi przed działaniami wojennymi do Polski, nadaje się numer PESEL. Dokument wydawany jest na podstawie wniosku złożonego osobiście w siedzibie organu gminy (w Suchej Beskidzkiej jest to Urząd Miasta Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19) w formie papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. Wniosek (druk znajduje się w załączniku) można wypełnić samodzielnie lub skorzystać z pomocy pracownika urzędu. Co ważne, podpis pod wnioskiem musi być złożony w obecności urzędnika. W imieniu dzieci wniosek o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców lub opiekunów prawnych. Podczas składania wniosku pobierane są odciski palców z wyjątkiem dzieci do 12 roku życia oraz osób od których pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe. Do wniosku musi być dołączone zdjęcie biometryczne (o wymiarach 35 x 45 mm).

Osoby posiadające PESEL mogą założyć Profil Zaufany, którego posiadanie umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną, w tym między innymi:

  • składanie wniosków o 500+, 300+, becikowe, świadczenie rodzicielskie i inne (empatia.mpips.gov.pl)
  • logowanie do PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zus.pl)
  • rejestracja w urzędzie pracy (praca.gov.pl)
  • logowanie do Portalu podatkowego (podatki.gov.pl)
  • uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) (ePUAP.gov.pl)
  • logowanie do Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl)
  • złożenie wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (ePUAP.gov.pl)
  • założenie firmy (prod.ceidg.gov.pl)
  • i dziesiątki innych spraw.

W celu założenia Profilu zaufanego konieczne jest posiadanie adresu email oraz aktywnego numeru telefonicznego.  

* * * * *

 

Від завтра (середа, 16 березня) громадяни України, які втекли до Польщі перед війною після 24 лютого, зможуть подавати заявки на номер PESEL. Це необхідно для того, щоб отримати медичну допомогу, працювати, записати дитину в школу чи садок.

Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни встановлює спеціальні правила легалізації перебування громадян України в Польщі. У ньому однозначно визначено, що воно адресовано біженцям, які прибули до Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї країни, тобто після 24 лютого. Допомога надається також громадянам України, які мають карту поляка, які прибули на територію Республіки Польща з найближчими родичами у зв’язку з цими бойовими діями, та подружжю громадянина України, яке не має українського громадянства, за умови, що вони прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України.

Нагадуємо, що біженці, які не були зареєстровані начальником прикордонної застави під час прикордонного контролю, повинні зареєструвати своє перебування не пізніше 60 днів з дня перетину кордону.

Громадянам України, які тікають до Польщі від бойових дій, присвоюється номер PESEL. Документ видається на підставі заяви, поданої особисто за місцезнаходженням міської влади (у Сухій Бескидзкій це Ратуша Сухи Бескидзької, вул. Міцкевича, 19) у паперовому вигляді, з розбірливим власноручним підписом. Заявку (форма додається) можна заповнити самостійно або скористатися допомогою офісного працівника. Важливо, що підпис на заяві має бути зроблений у присутності посадової особи. Від імені дітей заявку на номер PESEL подає один із батьків або законний опікун. При подачі заяви знімаються відбитки пальців, крім дітей до 12 років та осіб, для яких зняття відбитків пальців фізично неможливе. До заяви необхідно додати біометричну фотографію (35 х 45 мм).

Особи з номером PESEL можуть створити довірений профіль, володіння яким дає змогу вирішувати багато офіційних питань електронними засобами, зокрема:

• подання заяв на 500+, 300+, дитячі виплати, батьківські виплати та інші (empatia.mpips.gov.pl)

• вхід до PUE ZUS – Платформа електронних послуг установи соціального страхування (zus.pl)

• реєстрація в бюро зайнятості (praca.gov.pl)

• вхід на податковий портал (taxy.gov.pl)

• отримання копій документів про сімейний стан (народження, шлюб, смерть) (ePUAP.gov.pl)

• вхід в Інтернет-акаунт пацієнта (patient.gov.pl)

• подання заявки на отримання Європейської картки медичного страхування EHIC (ePUAP.gov.pl)

• створення компанії (prod.ceidg.gov.pl)

• та десятки інших питань.

Щоб створити довірений профіль, необхідно мати адресу електронної пошти та активний номер телефону.