Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
O STYPENDIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

      Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać
od 1 września 202
3 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2023 r.,
a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
    w pierwszym, powszednim dniu lutego –
    do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2023 r.

    Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia uprawniające do otrzymania stypendium na rok szkolny 2023/2024 wynosi 600 zł.