Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie: 8.5 Usługi społeczne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Janów Podlaski, ul. Bialska 6A 21-505 Janów Podlaski/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie: 8.5 Usługi społeczne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24

I. Cel projektu:
Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Janów Podlaski

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Janów Podlaski przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

III. Typy działań przewidziane do realizacji:
Typ 1. Projekty w zakresie:
a. rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych;
b. wsparcia tworzenia warunków i usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania;
c. wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa, poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki;
d. szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej Projekty współfinansowane są ze środków UE w ramach EFS+.
Typ 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami,

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych
c) Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
d) Partner musi być Podmiotem Ekonomii Społecznej o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wraz z załącznikami
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
• otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
• nie zalega z opłacaniem podatków

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim
b) Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
c) Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 8.5”
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 20.05.2024 .
Informacje: gops@janowpodlaski.pl
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Janów Podlaski, dnia 25.04.2024 r.

 

Ogłoszenie – treść PDF