Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż zamiatarki PRONAR

OGŁOSZENIE
z dnia 05 sierpnia 2020 roku

Wójta Gminy Janów Podlaski o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż zamiatarki PRONAR

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

Zamiatarka ciągnikowa

Producent – PRONAR
Model – ZMC 2.0
Rok produkcji – 2009
Numer fabryczny maszyny – 036
Numer rejestracyjny – nie wymaga rejestracji Szerokość robocza – 2000 mm

Maszyna jest sprawna technicznie.

1.1. Cena wywoławcza – 28 350,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Cenę ustalono na podstawie opinii Rzeczoznawcy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń.
1.2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.
Pojazd można obejrzeć na parkingu Urzędu Gminy Janów Podlaski,
ul. Bialska 6a, w dniach 5-13 sierpnia 2020 r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 83 341 30 73 w. 43
1.3. Warunki przystąpienia do przetargu:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2835,00 (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych) na rachunek Gminy Janów Podlaski Nr 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390 lub w kasie Urzędu Gminy Janów Podlaski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r. do godz. 13:00 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku sprzedającego.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
1.4. Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy kupna
-sprzedaży, której projekt stanowi załącznik do regulaminu przetargu.
W przypadku odmówienia podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a w sali konferencyjnej.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż zamiatarki PRONAR