Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski pełni:

Pani Joanna Jagodzińska

tel. 83 341-30-73

e-mail: iod@janowpodlaski.pl

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski jest: Wójt Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski.
2.W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Janów Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski za pomocą adresu e-mail:iod@janowpodlaski.pl
3. Administrator danych osobowych – Wójt Janów Podlaski – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
a)wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Janów Podlaski;
b)realizacji umów zawartych z kontrahentami/interesantami Urzędu Gminy Janów Podlaski;
c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
5.W związku z przetwarzaniem danych w w/w celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a)organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Janów Podlaski lub Gminą Janów Podlaski, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Janów Podlaski. 6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu poniżej przedstawione uprawnienia:
a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych danych;
b)prawo do żądania sprostowania (modyfikacji/poprawiania) danych osobowych, w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe bądź niekompletne;
c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:
-dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych, w związku z czym nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania tych danych,
-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem,
-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
-osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem, natomiast osoba, której dane dotyczą, jest przeciwna usunięciu danych, składając żądanie ograniczenia ich przetwarzania,
-Administrator uzna, że nie potrzebuje już danych dla realizacji celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń,
-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: -przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Aktualności

Wiosenna wycieczka pod znakiem spring alive

Zaproszenie na wiosenną wycieczkę po ścieżce edukacyjnej:„Nadbużańskie Łęgi” Zaproszenie na wiosenną wycieczkę po ścieżce edukacyjnej:„Nadbużańskie Łęgi”       Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje dnia 18 kwietnia 2011 r. (poniedziałek) wiosenną pieszą wycieczkę, w celu nauki głosów ptaków i wypatrywania posłańców wiosny. Zbiórka pod Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim o godzinie 8:00.     Wycieczka ta […]

Szkolenie dla organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki w regionie objętym LSR

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że dnia 12 kwietnia 2011 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 17:00 w Zajeździe „Jolanta” w Czosnówce odbędzie się bezpłatne szkolenia dla osób prywatnych i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju turystyki w rejonie objętym Lokalną Strategią Rozwoju oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem takich działań. Szkolenie dła organizacji działających na rzecz rozwoju […]

Zawiadomienie

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 24 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Stary Pawłów i Janów Podlaski w ulicach: Siedleckiej, Garbarskiej, Bandosa, Pilarki wraz z przebudową stacji wodociągowej w Janowie […]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Janów Podlaski Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI     na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. […]

O g ł o s z e n i e

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Janów Podlaski do realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej OGŁOSZENIE Gmina Janow Podlaski przy zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej Bubel Granna ponownie przystępuje do realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Z programu w 2011 r. mogą skorzystać mieszkańcy gminy Janów Podlaski znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z powodu […]

Bezpłatne badania mammograficzne

Badania mammograficzne   Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne: -Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, – Jeśli miała Pani już wykonywane badania mammograficzne proszę przynieść je ze sobą, Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dział Diagnostyki Obrazowej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65,(i […]