Podpisano porozumienie

W dniu 20 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Janów Podlaski gościli przedstawiciele Iwanowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego z Republiki Białoruś oraz Komitetu Wykonawczego Przemyślańskiej Rady Miejskiej z Ukrainy. Spotkanie zaowocowało podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Janów Podlaski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Budowa, przebudowa, remont i rekonstrukcja ulic w Janowie Podlaskim, w mieście Iwanowie oraz mieście Przemyślany”.

Strony podpisały także wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ww. projektu, którego wartość opiewa na 4 mln euro. W części przypadającej na Gminę Janów Podlaski zakres przedmiotowy projektu obejmuje następujące ulice: Kościuszki, Moniuszki, Tańskiego, Krótką, Nową, Prusa, Orzeszkowej, Piłsudskiego i Narutowicza. Wnioskowana wartość wsparcia dla Gminy Janów Podlaski wynosi 2 mln 700 tys. euro . W miastach partnerskich zaplanowano remont ulicy Krasnych Partizan w Iwanowie wraz z modernizacją mostu na rzece Samarowce oraz remont ulicy Pidwalnej w Przemyślanach. Z uwagi na 90 procentowe dofinansowanie przewidywane w projekcie Gmina Janów Podlaski jako partner wiodący zobowiązana jest zabezpieczyć w budżecie 10 procent wkładu własnego. Jest to dotychczas największe zamierzenie inwestycyjne dla janowskiego samorządu. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas realizacja inwestycji zostanie rozłożona na 2 lata – rok 2013 i 2014. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że nabór przewiduje maksymalne wsparcie dla 11 wniosków, więc konkurencja jest duża. Niemniej jednak partnerzy wiążą ogromne nadzieje z projektem, dzięki któremu nie tylko poprawiłaby się infrastruktura drogowa, ale również dzięki któremu można zyskać cenne doświadczenia w sferze współpracy międzynarodowej.