Nabór na stanowisko Zastępcy Wójta

Janów Podlaski, dn. 20 maja 2024 r.

WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI

ogłasza nabór na stanowisko

ZASTĘPCY WÓJTA

 

Niniejszy konkurs nie stanowi naboru na wolne stanowisko urzędnicze w trybie ustawy
z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Janów Podlaski,

 1. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,
 2. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie: studia wyższe, preferowane administracyjne, techniczne lub ekonomiczne;
  • obywatelstwo polskie;
  • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub w korpusie służby cywilnej;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • brak przeciwskazań lekarskich do zajmowanego stanowiska;
  • dobra znajomość obsługi komputera w tym aplikacji biurowych MS Office, Internetu, poczty elektronicznej;
  • umiejętność i predyspozycje do kierowania zespołem pracowniczym;
  • dobra organizacja pracy własnej i kierowanego zespołu;
  • rzetelność, staranność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
  • prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • preferowany staż pracy w administracji publicznej na podobnych stanowiskach;
  • znajomość podstawowych ustaw i przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego – w szczególności o samorządzie gminnym; o finansach publicznych; prawo zamówień publicznych; prawo budowlane; kodeksu postępowania administracyjnego, o drogach publicznych; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, duża komunikatywność, samodzielność;
  • dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji Wójta podczas jego nieobecności;
  • zapewnienie zgodności wydawanych decyzji w granicach udzielonego upoważnienia
   z obowiązującymi przepisami prawa;
  • nadzorowanie spraw związanych z inwestycjami gminnymi;
  • nadzór nad prawidłowością stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych UE;
  • koordynowanie spraw związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną;
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy ds.:
   1. planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i zamówień publicznych,
   2. gospodarki nieruchomościami i lokalowej oraz ochrony przyrody,
   3. gospodarki komunalnej,
   4. gospodarki wodno-ściekowej;
   5. pozyskiwania funduszy, współpracy z NGO i realizacji projektów społecznych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  • stanowisko: kierownicze urzędnicze administracyjne, biurowe;
  • wymiar czasu pracy: pełny etat;
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

 

 1. Wymagane dokumenty*:
  • życiorys (CV) z opisem kariery zawodowej;
  • list motywacyjny;
  • kserokopie świadectw pracy;
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów
   z niepełnosprawnością chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
  • oświadczenie kandydata, że:
   1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   3. posiada obywatelstwo polskie,
   4. oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska z uwagi na stan zdrowia,
   5. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (w załączeniu).

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć z zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Wójta” w Urzędzie Gminy Janów Podlaski,
ul. Bialska 6a w terminie do 27 maja 2024 r. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Janów Podlaski po terminie, nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów Podlaski

 

*Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które podałem dobrowolnie w załączonych dokumentach, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz oświadczam, że przekazano mi informacje wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia (Klauzula informacyjna).

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski, tel. 83 3413 073
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski jest możliwy za pomocą adresu iod@janowpodlaski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożoną ofertą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody jest 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych, do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgodyposiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.