Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030

Wójt Gminy Tuczna jako Lider Porozumienia POF Aktywne Pogranicze działając w oparciu o art. 10g ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030.

Strategia obejmuje gminy: HANNA, JANÓW PODLASKI, KODEŃ, KONSTANTYNÓW, MIASTO TERESPOL, LEŚNA PODLASKA, PISZCZAC, ROKITNO, SŁAWATYCZE, TERESPOL, TUCZNA, ZALESIE (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:
1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 19 lutego 2023 r.
Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030.
2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Tuczna, Tuczna 191A, pok. nr 15
3. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
4. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
– drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: sekretariat@gminatuczna.pl
W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Aktywne Pogranicze;
– pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Tuczna ,Tuczna 191A, 21-523 Tuczna z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu Strategii Aktywne Pogranicze;
– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tuczna, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna pok. nr 15, tel. 83 377 10 03 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tuczna.
6. Uwagi zgłoszone po dniu 19 lutego 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030

Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030

Klauzula RODO