Instalacje fotowoltaiczne w gminie Janów Podlaski

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, na mocy której wszyscy uczestnicy gminnego projektu pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski, jako przyszli prosumenci, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach – w systemie opustów, niezależnie od tego czy ich instalacja zostanie uruchomiona przed czy po 31 marca 2022 r. (prosument czyli odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej oraz wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne).

System opustów – to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym. Po roku sprzedawca energii zobowiązany jest wykonać rozliczenie energii wprowadzonej do sieci oraz pobranej. Dla instalacji o mocy do 10 kWp za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Według obowiązujących przepisów uprawnienie do ww. opustu trwa przez 15 lat od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wprowadzenia jej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, dalsze stosowanie opustów po 31 marca 2022 r. dla prosumentów będzie dotyczyło osób, które zawarły z jednostką samorządu terytorialnego (w tym przypadku z Gminą Janów Podlaski) umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej w terminie do dnia 31 marca 2022 r., zaś sama instalacja zostanie zamontowana i zgłoszona do zakładu energetycznego w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zważając na fakt, iż umowy z mieszkańcami na montaż instalacji fotowoltaicznych, zostały już zawarte a same instalacje zamontowane i zgłoszone zostaną jeszcze w tym roku, wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z opustów o których mowa wyżej. Obawy mieszkańców związane z ewentualną nieopłacalnością instalacji fotowoltaicznych są niepotrzebne.

W związku z tym, iż prace montażowe będą również po 31 marca 2022 r., do zgłoszenia instalacji konieczne może być dołączenie oświadczenia mieszkańca (art. 4d  ust. 9 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii), o tym iż zawarł umowę z Gminą, która realizuje projekt parasolowy na montaż instalacji fotowoltaicznej, która nie została rozwiązana na dzień składania oświadczenia. Oświadczeniami zajmie się Wykonawca inwestycji, czyli firma Hymon Fotowoltaika. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby składania takich oświadczeń w Urzędzie Gminy.

Prosimy zatem o cierpliwe oczekiwania na kontakt ze strony Wykonawcy w celu umówienia terminu montażu instalacji.