Informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami …

Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie § 7 i § 9 uchwały Nr XXVIII/319/10 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 29 października 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 145, poz. 2432) informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571), poprzez umieszczenie na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy projektu programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji 08 listopada 2023 roku, zakończenia  22 listopada 2023 roku. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej.

Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003.