INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU EKOLOGICZNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU EKOLOGICZNEGO pn. ”EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY JANÓW PODLASKI „

 

 

Gmina Janów Podlaski informuje, że w okresie od 26 września do 28 listopada 2011 roku realizowany jest  program ekologiczny pn. „Edukacja ekologiczna realizowana w placówkach oświatowych Gminy Janów Podlaski”, zgodnie z umową dotacji Nr 288/2011/D/EE na dofinansowanie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych zawartą w dniu 12 września 2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Janów Podlaski.

Działania ekologiczne przeprowadzane są w Przedszkolu Samorządowym, Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Janowie Podlaskim podczas warsztatów przyrodniczych, wycieczek, turniejów wiedzy ekologicznej, udziału w akcjach proekologicznych, jak również w czasie zajęć edukacyjnych, udziału w różnego rodzaju konkursach, inscenizacjach o tematyce ekologicznej oraz podczas wykonywania gazetek szkolnych, ulotek informacyjnych, a także zbiórek surowców wtórnych.

W wyniku realizacji powyższych zadań zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez wzrost świadomości ekologicznej uczniów i rodziców, nastąpi wzrost wrażliwości dzieci i młodzieży na piękno przyrody jak również rozwój poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego najbliższej okolicy.

Koszt realizacji zadania ekologicznego w Gminie Janów Podlaski pokrywany jest w 50% z uzyskanej dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie