Informacja dotycząca zakończenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

INFORMACJA

Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie §11 i §12 uchwały Nr XXVI 11/319/10 Rady Gminy Janów Podlaski (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 145, poz. 2432) informuje, że w okresie od 23 października 2020 roku do 05 listopada 2020 roku zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
W związku z tym, iż nie zgłoszono opinii i uwag do projektu ww. programu, program współpracy zostanie przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy Janów Podlaski.

Janów Podlaski, dn. 10.11.2020 r.

 

Informacja konsultacje