GMINA JANÓW PODLASKI

realizuje projekt pod tytułem

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”

 

Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

      GMINA JANÓW PODLASKI

 

 

 

Projekt realizowany jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Janów Podlaski, a Województwem Lubelskim jako Instytucja Pośredniczącą. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Janów Podlaski otrzymała dofinansowanie na realizację projektu edukacyjnego dla najmłodszych uczniów, pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Kwota dofinansowania pokryje 100% wydatków kwalifikowanych projektu – 73.435,76 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim i zakłada realizację następujących zajęć pozalekcyjnych:

·         Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dyslekcją;

·         Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

·         Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

·         Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

·         Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych;

·         Zajęcia rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego;

·         Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie.

 

Projekt przewiduje zakup pomocy dydaktycznych wynikających z procesu indywidualizacji: specjalistyczne programy komputerowe do prowadzenia zajęć, tablicy interaktywnej oraz innych pomocy dydaktycznych do wszystkich typów zajęć objętych projektem. Pomoce zostały szczegółowo wybrane przez nauczycieli szkoły podstawowej, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb swoich uczniów. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli szkoły, w której realizowane są standardy określone w rozporządzeniu MEN. W projekcie udział bierze 101 uczniów.