img

„Czysta energia w gminie Janów Podlaski”

 

„Czysta energia w gminie Janów Podlaski”

Wójt Gminy uprzejmie informuje, iż złożony przez Gminę Janów Podlaski wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” przewidujący montaż 676 instalacji OZE
tj. mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych
został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku,
Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
Koszty montażu poszczególnych rodzajów instalacji wraz z kosztami realizacji projektu oraz szacowany wkład mieszkańca przedstawiają się następująco:

Kwoty podane w powyższej tabeli mogą ulec zmianie. Ostateczne koszty montażu instalacji oraz wkładu mieszkańców zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu na realizację przedmiotowej inwestycji.

Z osobami będącymi uczestnikami projektu oraz akceptującymi powyższe warunki finansowania w najbliższym czasie Wójt Gminy podpisywać będzie umowy udziału w realizacji wspólnej inwestycji.

W pierwszej kolejności podpisywane będą umowy z osobami zainteresowanymi wyłącznie montażem instalacji kolektorów słonecznych, następnie z osobami ubiegającymi się jednocześnie o montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych, zaś w ostatniej kolejności podpisywane będą umowy na montaż wyłącznie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wyznacza się termin podpisywania umów do 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie nadmieniam, iż w przypadku osób ubiegających się o montaż obu rodzajów instalacji, nie ma możliwości rezygnacji jedynie z instalacji kolektorów słonecznych i pozostaniu tylko przy mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dla osób zapisanych na montaż zarówno kolektorów słonecznych jak i paneli fotowoltaicznych rezygnacja z „solarów” oznacza jednocześnie rezygnację z „fotowoltaiki”. Możliwa jest jedynie rezygnacja z instalacji fotowoltaicznej i pozostanie przy instalacji solarnej.

Warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie, a finalnie zamontowaniem instalacji OZE u danego mieszkańca, poza podpisaniem umowy jest również dokonanie wpłaty na poczet należności za montaż instalacji w kwocie 2 500,00 zł w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy na rachunek Urzędu Gminy Janów Podlaski o numerze 20 8025 0007 0390 0114 2000 0420. Pozostała część kwoty wkładu mieszkańca będzie wymagana po ustaleniu ostatecznych kosztów montażu poszczególnych instalacji oraz po zamontowaniu instalacji.

W najbliższym czasie wymieniony niżej pracownik Urzędu Gminy Janów Podlaski będzie przesyłać drogą mailową mieszkańcom umowy. Prosimy o wydrukowanie oraz podpisanie 2 egzemplarzy tej umowy oraz zwrot do urzędu. W przypadku braku możliwości samodzielnego wydrukowania umowy prosimy o kontakt z tymże pracownikiem.

Osoby, które dotychczas nie podały swoich adresów e-mail, a wyrażają wolę komunikowania się
z urzędem drogą elektroniczną proszone są o złożenie w urzędzie wypełnionej zgody, której  formularz znajduje się pod niniejszym linkiem: https://www.janowpodlaski.pl/img/userfiles/files/aktualnosci/2020/maj/Klauzula-zgoda-instalacje_OZE.pdf

Osoby nie korzystające z elektronicznych form komunikacji zapraszamy do urzędu.

UWAGA: Dla zachowania wskaźników projektu, spośród osób które wstępnie zgłosiły się do projektu, Wójt zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy:
– z osobami które na stałe nie zamieszkują nieruchomości,
– z osobami posiadającymi zaległości w zobowiązaniach finansowych wobec Gminy,
– w sytuacji stwierdzenia więcej niż 1 instalacji danego typu na rodzinę.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym kontaktem:
Dawid Błażejak
tel. 83 341 30 73 wewn. 25
e-mail: d.blazejak@janowpodlaski.pl