Bezpieczeństwo w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego.

 Poucza się zobowiązanego, że w przypadku niewykonania obowiązku w całości w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia: 1. sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, 2. powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a w tym w egzekucji nalezności pienięznej: a) opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, b) opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, c) wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, d) opłaty za czynności egzekucyjne; Zobowiązany ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wierzyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a po doręczeniu mu odpisu albo wydruku tytułu wykonawczego – również organ egzekucyjny. W przypadku niezawiadomienia wierzyciela i organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby - doręczenie pism pod dotychczasowym adresem jest skuteczne.