Woda

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

1. WC TRON Sp. z o.o.

ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9

50-406 Wrocław,

 tel. 800 808 308

2. Firma Handlowo-Usługowa, Edward Pszczoła

Borsuki 63

08-221 Sarnaki

tel. 603 130 604

3.  WC SERWIS Sp. z o.o.
ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

tel. 32 278 45 31

4. HYDRO-MAT
Mateusz Nitychoruk
Ul. Długa 38a, 21-500 Biała Podlaska
Tel. 513-324-849

5. Lux-Ten
Antoni Jówko
Hrud 96
21-500 Biała Podlaska
Tel. 609-762-707

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli oświadczenia o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych o jego złożenie w terminie do 28.02.2023 r.

Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.janowpodlaski.pl w zakładce: Wodociąg/Kanalizacja-Pliki do pobrania

Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres kanalizacja@janowpodlaski.pl, pocztą tradycyjną, złożyć w siedzibie Urzędu lub przekazać sołtysowi danej miejscowości w terminie do 28 lutego 2023 r.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, iż właściciele lub użytkownicy nieruchomości, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy jest zobowiązany
do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Do kontroli stosuje się przepisy  art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
z późn. zm).

Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji w związku z przeprowadzaniem na terenie Gminy Janów Podlaski (pdf)

Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji w związku z przeprowadzaniem na terenie Gminy Janów Podlaski (doc)