Zapytanie cenowe na świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i w zakresie uzależnień


OPS.24
2.6.2020

                                                                                                                                                                           Janów Podlaski, 31.12.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i w zakresie uzależnień

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a
tel. do kontaktu: 83 341 30 93 wew. 38

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu w/w ustawy.

III. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii oraz innymi uzależnieniami, z problemem przemocy w rodzinie , dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, dla dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz udzielenie konsultacji pracownikom instytucji pomocowych w zakresie:

a) poradnictwo psychologiczne – procesy diagnozowania , profilaktyki, terapii, konsultacji, motywowanie do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów – 2 godz. tygodniowo,

b) poradnictwo prawne – udzielenie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa karnego, w szczególności poprzez podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism i sporządzenie projektu pism procesowych – 2 godz. tygodniowo,

c) poradnictwo z zakresie uzależnień – specjalistyczna pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym – specjalista psychoterapii uzależnień – 2 godz. tygodniowo.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówień wskazaną w punkcie od a do c.

IV. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 20.12.2021 r.


V. Miejsce realizacji:
Gminny O
środek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a

VI. Kryterium wyboru wykonawcy
Cena za 1 godzinę usługi jest jedynym kryterium oceny ofert.
W cenę godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do wykonania usługi.
Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą , który przedłoży ofertę z najniższą ceną.


VII. Wymagania dotyczące wykonawcy

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz mający wiedzę na temat picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia , sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej , problemów pijących nastolatków, zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Weryfikacja kompetencji i uprawnień dokonana będzie na podstawie dyplomu ukończenia studiów, dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie poradnictwa związanego z przedmiotem zapytania cenowego.
3.Wykonawca zobowiązany jest również w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego do bezwzględnego stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz zaleceń i wytycznych właściwych organów związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby COVID-19.

VIII. Oferta powinna zawierać:
– formularz ofertowy,
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
– oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 12 stycznia 2021 r.

na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski.

Ofertę można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: gops@janowpodlaski.pl z dopiskiem

poradnictwo specjalistyczne”.

Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja z wyboru oferty umieszczona będzie na stronie internetowej Gminy Janów Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

X. Informacje dodatkowe
1) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem

2) Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie karty czasu pracy. W karcie czasu pracy Zleceniobiorca wskazuje ogólny zakres wykonywanych czynności oraz liczbę godzin poświęconych na ich wykonanie.

zapytanie cenowe

Załączniki:

formularz ofertowy- świadczenie specjalistycznego poradnictwa- załącznik nr 1 do zapytania- pdf

formularz ofertowy- doc

klauzula informacyjna– załącznik nr 2  do zapytania- pdf

klauzula informacyjna- doc

wzór oświadczenia– załącznik nr 3  do zapytania-pdf

wzór oświadczenia- doc

 

Wybór oferty

Wybór oferty poradnictwo specjalistyczne