Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski

ZAPRASZA

          do wzięcia  udziału w  obradach IV Sesji Rady Gminy Janów Podlaski, która odbędzie się w dniu  27 maja br. (piątek) o godzinie  10 00 w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim.

                                             Proponowany porządek dzienny1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad .3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej  Sesji.     5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Janów Podlaski.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Janów Podlaski z wykonania budżetu za 2010 r.                                                                                                                           a) opinia komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,        b) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, c) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,d) opinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej         8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 9,1 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,9,2 sprzedaży mienia komunalnego (udział 0,24 w działce numer 563/2),9,3 sprzedaży mienia komunalnego udział 1/3 w działce numer 427),9,4 zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn: ”Indywidualizacja        Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”        finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach       Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,9,5 opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Janowie       Podlaskim,9,6 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Janów Podlaski do projektu                  „Boot2Lubelskie”, jako Partner finansowy Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy                  Działania, realizowanego w ramach współpracy województwa lubelskiego z                  regionem, Flandrii Zachodniej,            9,7 przystąpienia Gminy Janów Podlaski do realizacji projektu w ramach Programu       Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działania I.4”Promocja i współpraca”       komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego       pt.”Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem Rozwoju       Polski Wschodniej”,           9,8  rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy           9,9  zmian w budżecie  gminy.  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych      11. Dyskusja i wolne wnioski.         12. Zamknięcie obrad IV  Sesji Rady Gminy Janów Podlaski.