rada gminy

Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach III Sesji Rady Gminy Janów Podlaski w dniu 26 czerwca br. (środa) o godzinie 16:00.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach III Sesji Rady Gminy Janów Podlaski, która odbędzie się w dniu 26 czerwca br. (środa) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 13.

 

Proponowany porządek dzienny

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:
  • debata nad raportem;
  • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy.
 7. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem Wójta Gminy Janów Podlaski z wykonania budżetu za 2023 r.

  • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  • opinia komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz wniosek komisji w sprawie absolutorium;
  • opinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie
   z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Janowie Podlaskim;
  • dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025, wobec których Gmina Janów Podlaski nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;
  • ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym gminy;
  • ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet sołtysom;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego (Druk 6.1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego (Druk 7.1);
  • wyrażenia zgody na dzierżawę działki komunalnej (Druk 8.1);
  • wyrażenia zgody na dzierżawę działki komunalnej (Druk 9.1);
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janów Podlaski;
  • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Janów Podlaski;
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego
   w Gnojnie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim
   na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
   do rejestru zabytków;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Janów Podlaski.

 

Adres strony do transmisji obrad:

https://obradyonline.pl/widget/79