Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „GraduatON”

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1.    Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;2.    Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);3.    Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:1.    Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;2.    Wsparcie psychologa/coach’a kariery;3.    Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień: –    Autoprezentacja-    Organizacja czasu pracy-    Cele, reguły, konsekwencje-    Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole-    Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

4.    Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników

5.    Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

6.    Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

7.    Wsparcie opiekunów stażowych.W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1.    profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

2.    wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

3.    ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

4.    materiałów szkoleniowych;

5.    wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

6.    zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

7.    dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

.