XXI Edycja Stypendiów Pomostowych 2022/2023 -Segment I A

Polish - American Internship Initiative

XXI Edycja Programu stypendiów Pomostowych 2022/2023- Segment I A

Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i spełniających następujące kryteria:

– są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

– mieszkają na trenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

– pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 roku. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczony jest na stronie
www.stypendia-pomostowe.pl

Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl