panorama

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Janów Podlaski (działka 1157 obręb Janów Podlaski wieś)

Działając na podstawie art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, tekst jedn.) podaję do publicznej wiadomości co następuje:

1. przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości, położone na terenie Gminy Janów Podlaski:

 

Lp.

 

Nazwa
miejscowości
(obręb)

 

Numer
działki

 

Pow.

działki

w ha

 

Numer

księgi

wieczystej

Przeznaczenie

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 

Wartość nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

1.

 

Janów Podlaski Wieś

 

1157

 

0,9800 ha

 

KW LU1B/00060118/9

 

brak planu

 

212.000,00

B- tereny mieszkaniowe – 0,9800 ha.
Działka niezagospodarowana, zlokalizowana przy ul. Przemysłowej o nawierzchni asfaltowej.  Przez całą jej długość przebiegają urządzenia telefoniczne i w części energetyczne. W północnej części przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Działka nie posiada podłączenia do sieci kanalizacyjnej.Działka przeznaczona pod działalność inwestycyjną. 

2. w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków;

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3. Niniejszy wykaz został podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni (tj. od dnia 07.03.2023 r. do 28.03.2023 r.).