Wpłaty należności za wodę i ścieki

 

Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności
od okresu rozliczeniowego (odczytu wodomierzy), najczęściej co dwa miesiące.
Faktura dostarczana jest przez inkasenta, przesyłana pocztą (listem zwykłym) lub drogą elektroniczną
(e-faktura).

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
w terminie określonym na fakturze, który dla wszystkich odbiorców i wynosi 14 dni
od jej wystawienia.

Zapłaty można dokonać:

  • przelewem na indywidualny rachunek kontrahenta wskazany na fakturze,
  • u inkasenta, tj. Pana Michała Popisa- pracownika Urzędu Gminy,
  • w kasie UG

Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

W przypadku wpłat przelewem każda wpłata przyjmowana jest na indywidualny rachunek Kontrahenta. W związku z powyższym prosimy o posługiwanie się numerem rachunku bankowego Kontrahenta, podanym na fakturze VAT.

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Urzędu Gminy osobiście, telefonicznie (83 3413073 wew. 52) lub pocztą elektroniczną na adres kanalizacja@janowpodlaski.plw celu ustalenia odczytu i wystawienia faktury.

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę
i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie należności skutkuje naliczeniem i dochodzeniem ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności. Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

  1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
  2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody
    lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego2), wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.