UWAGA ROLNICY !!! Szacowanie szkód w wyniku wymarznięć

UWAGA ROLNICY !!! Szacowanie szkód w wyniku wymarznięć W związku z wystąpieniem licznych szkód w uprawach rolnych spowodowanych wymarznięciem podczas tegorocznej zimy informujemy, że zainteresowani rolnicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2012 r. do godz. 10.00, mogą złożyć oświadczenie o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych, poniesionych na skutek wymarznięć, w sekretariacie tut. urzędu gminy.Wzór oświadczenia można pobrać poniżej lub osobiście w tut. urzędzie gminy, pokój nr 101.Wzór oświadczenia DO POBRANIA – TUTAJ

Ponadto zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. szacowania, poziom szkody w uprawach ozimych, które wymagają zaorania, ustala się w wysokości 40%. Natomiast pomoc w postaci preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji rolnej przyznana może być tylko w przypadku gdy oszacowany poziom szkód będzie wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika, na którą składa się całość produkcji roślinnej i zwierzęcej, niezależnie od tego czy w produkcji tej wystąpiły szkody. Uwaga!!! Komisje do szacowania strat powołane są do działania tylko na terenie danej gminy, jeśli uszkodzona uprawa znajduje się na terenie innej gminy, wniosek o oszacowanie strat należy złożyć do działającej tam komisji.  INFORMACJA AGENCJI RYNKU ROLNEGO  SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS  Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca. Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej. Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.