Stop Boreliozie!

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., jako partner odpowiedzialny za działania promocyjne, zaprasza do udziału w projekcie „Stop Boreliozie!”, współrealizowanym wraz z Liderem – Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Salmed S.C, oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej będącym drugim Partnerem. Celem projektu jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażeń Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej (czyli od 15. roku życia) ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, którzy mogą chorować na boreliozę, a podejrzenie to poparte jest wcześniejszym kontaktem z kleszczem. Założeniem projektu jest zbadanie 8400 Uczestników, w tym 4200 kobiet i 4200 mężczyzn. W szczególności zapraszamy rolników, leśników, myśliwych oraz przedstawicieli innych zawodów należących do grupy ryzyka (np. wędkarzy, strażaków, itd.). Działania diagnostyczne oferowane Uczestnikom Projektu, będą obejmować:

  • wywiad medyczny,
  • badania diagnostyczne, tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG oraz w przypadku wyniku pozytywnego, bądź wątpliwego przeprowadzenie kolejnego badania test Western-Blot w klasie IgM oraz w klasie IgG,
  • konsultację wyników z lekarzem.

Ponadto, w ramach projektu prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna z wykorzystaniem materiałów promocyjnych, tj. ulotek, plakatów, broszur oraz filmów edukacyjnych przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i emisją artykułu popularnonaukowego w zakresie przeciwdziałania boreliozie w lokalnej prasie.

Wierzymy, iż proponowane w Projekcie działania przyczynią się do zmniejszenia zachorowalności na boreliozę oraz wpłyną na wzrost świadomości mieszkańców naszego regionu w zakresie ryzyka jakie niesie ze sobą zakażenie, poprzez prawidłową profilaktykę i edukację. Realizowany przez nas Projekt to doskonała okazja na wykonanie bezpłatnego badania oraz nieodpłatne skorzystanie z pomocy opieki zdrowotnej. Inicjatywa realizowana będzie zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Co więcej, Projekt zapewni dostępność świadczeń dla osób pracujących poprzez dogodne terminy realizacji świadczeń m.in. w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

Broszurą „Stop boleriozie”

Ulotką „Stop boleriozie”

 

Stop Boleriozie