Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Janowie Podlaskim ogłasza przetarg na sprzedaż działki nr 999/1 – Janów Podlaski – osada.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 1/2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Janowie Podlaskim ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej, nr ewidencyjnej 999/1, o pow. 0,2117 ha położonej w obrębie Janów Podlaski Osada, gmina Janów Podlaski.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1B/00086071/5.

Nieruchomość położona między ul. Bandosa w Janowie Podlaskim, nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie o przeznaczeniu budownictwa mieszkaniowego (MW).

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej kotłowni; obiekt o konstrukcji częściowo murowanej i częściowo stalowej. Działka w części terenu utwardzona płytami betonowymi. Na działce znajduje się kilka nasadzeń drzew liściastych oraz trawnik. Dojazd do działki jest dobry; nawierzchnia ul. Bandosa wraz z chodnikiem jest z kostki brukowej.

Oględziny nieruchomości możliwe są po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienie terminu oględzin oraz uzyskanie dodatkowych informacji o nieruchomości możliwe jest telefonicznie pod numerem 504671860.

Cena wywoławcza wynosi 100000,00zł.

Wadium wynosi 5000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Wpłata wadium na rachunek bankowy spółdzielni o numerze 71 8025 0007 0395 8564 2000 0010

  2. Złożenie do dnia 14 lutego 2023 r., godz. 15:00 pod adresem ul. Pilarki 7/9 w Janowie Podlaskim pisemnej oferty. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz numer działki objętej przetargiem. Oferta powinna zawierać:

    1. imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę,

    2. datę sporządzenia oferty,

    3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania przetargu oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

    4. oferowaną cenę,

    5. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Spółdzielnię danych osobowych do celów postępowania przetargowego,

    6. oświadczenie o gotowości zawarcia notarialnej umowy sprzedaży

    7. dowód wpłacenia wadium

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r., o godz. 12:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” przy ul. Bandosa 4 w Janowie Podlaskim.

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, które kwalifikują się do wygrania przetargu, bezpośrednio po zamknięciu przetargu pisemnego, zorganizowany zostanie przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Wpłacenie wadium oznacza akceptację warunków przetargu oraz jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, jak również oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych na cele przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Regulamin przetargu