Porozmawiajmy o rewitalizacji Gminy Janów Podlaski

 

Gmina Janów Podlaski przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Podlaski na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janów Podlaski będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Rozwoju.Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Janów Podlaski  wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością. Pierwszym etapem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie całościowa diagnoza Gminy Janów Podlaski umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych i możliwych do wyzwolenia lokalnych potencjałów w ww. sferach.Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Gminy do włączenia się do prac nad diagnozą i wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji.                                                                                            Wójt Gminy Janów Podlaski                                                                                                              (-)                                                                                                      Jacek Hura

Czym jest rewitalizacja? Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w mieście, w obszarach, na których zidentyfikowano stan kryzysowy (obszary problemowe). Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, techniczną oraz przestrzenną. Dzięki ich realizacji ma nastąpić poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego. Czym jest Program Rewitalizacji? Program Rewitalizacji jest planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania zawarte w tym Programie będą służyły rozwiązaniu najistotniejszych problemów społecznych danego obszaru oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Prowadzone działania będą miały charakter systemowy i posłużą rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz przestrzennemu. Będą mogły być finansowane ze środków publicznych (budżetu gminy, kraju, środków europejskich) oraz prywatnych. Udział społeczności lokalnej jest kluczowy dla opracowania Programu Rewitalizacji oraz diagnozy społeczno-gospodarczej, w tym wyznaczenia obszarów rewitalizacji. Działania planowane w ramach Programu mają służyć poprawie warunków życia i zwiększaniu aktywności gospodarczej mieszkańców. Dlatego też zachęcamy do włączenia się do prac nad dokumentem.W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.Link do ankiety.Ankietę będzie można wypełnić do dnia 07.04.2017 r.Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego na spotkania konsultacyjne, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę Gminy Janów Podlaski w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań konsultacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

                                                                                                   Wójt Gminy Janów Podlaski                                                                                                                       (-)                                                                                                                Jacek Hura

 

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNEGmina Janów Podlaski  przystąpiła do sporządzenia  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Podlaski na lata 2017-2023. Jako rewitalizację należy rozumieć proces polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych części gminy. Proces ten to kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki, ukierunkowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji w oparciu o program rewitalizacji.Warto zaznaczyć, że sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi  ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Narzędziem niezbędnym do pozyskiwania środków zewnętrznych jest uchwalony program rewitalizacji, który musi zostać opracowany w oparciu o kompleksową diagnozę  czynników i zjawisk kryzysowych oraz szeroki proces partycypacji społecznej.Punktem wyjścia dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest analiza negatywnych zjawisk zachodzących na badanym obszarze w oparciu o dane z Urzędu Gminy Janów Podlaski, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Policji itp. Na podstawie zgromadzonych informacji zostaną wyznaczone obszary przeznaczone do rewitalizacji, na których będą zaplanowane różnorodne działania rozwojowe.Istotnym elementem tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego będą konsultacje społeczne, przeprowadzane z mieszkańcami Gminy Janów Podlaski. Celem tych konsultacji będzie zbadanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w stosunku do przyszłych projektów rewitalizacyjnych.W związku z powyższym, zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym: samorządowców, mieszkańców gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na spotkanie pierwsze informacyjno-konsultacyjne, które rozpocznie się o godz. 12.00 w dniu 31.03.2017 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janów Podlaski.Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją a także wstępnie wyznaczone na terenie gminy granice obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Pragniemy aby wspólnie wypracowali Państwo główne założenia do przedmiotowego dokumentu, które będą wynikały z Państwa potrzeb i oczekiwań. Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji

                                                                                             Wójt Gminy Janów Podlaski                                                                                                               (-)                                                                                                        Jacek Hura

 

 

Podstawowe definicje związane z rewitalizacjąRewitalizacja jest zbiorem kompleksowych działań, prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, realizowana na obszarze zdegradowanym, i wykorzystująca jego czasem niedostrzeżony potencjał.Aby mówić o obszarze zdegradowanym należy rozpocząć od szczegółowej diagnozy, obejmującej teren całej gminy. W pierwszej kolejności ustalany jest obszar, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne (w szczególności ubóstwo, przestępczość, bezrobocie, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy na wskazanym wyżej obszarze występują negatywne zjawiska  gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalno, techniczne. Jeżeli zdiagnozowane zostanie choć jedno z nich – mamy do czynienia z obszarem zdegradowanym. Obszar taki, lub jego część, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza się prowadzić rewitalizację,  nazywamy obszarem rewitalizacji. Dla obszaru rewitalizacji przygotowywany jest program rewitalizacji, który musi być  odpowiedzią na  zdiagnozowane problemy a przede wszystkim  służyć wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. Rewitalizacja powinna być prowadzona przy udziale interesariuszy rewitalizacji, którymi są:  mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami  znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Ponad to: podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą  lub społeczną na terenie gminy, w tym organizacje i pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa a także wszyscy pozostali  mieszkańcy gminy, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie.Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy  tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:•    uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy,•    pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów (diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe),•    ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych,•    właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru,•    zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;•    koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji,•    realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:•    gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),•    środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),•    przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),•    technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, , z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.Program rewitalizacji – inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.