information

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki (Janów Podlaski Wieś nr 756/7)

WÓJT  GMINY  JANÓW  PODLASKI
ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
nieruchomości  stanowiącej własność komunalną Gminy Janów Podlaski

położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Podlaski Wieś:

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 756/7 o powierzchni 0,0930 ha (grunt orny RIIIb– 0,0930 ha,) – KW LU1B/00060118/9
cena wywoławcza wynosi: 42.642,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100)
wysokość wadium: 4.300,00 zł  (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100)
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest w terenie
o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (MN).
                                                   

W a r u n k i   p r z e t a r g u:

1.    Przetarg rozpocznie się dnia  25 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Janów Podlaski (pokój nr 8).
2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 21 sierpnia 2020 r.
w a d i u m  w kasie Urzędu Gminy Janów Podlaski lub przelewem na konto 
B.S. Janów Podlaski Nr 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390. Wniesione wadium będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zbywcy w dniu 21 sierpnia 2020 r.
3.    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
4.    Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
5.    Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
6.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
7.    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 21 lipca 2020 r.
8.    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

       Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a (pokój nr 8) lub telefonicznie (83) 341-30-93.