Służba więzienna rekrutacja

Ogłoszenie o naborze- Młodszy referent działu finansowego

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie

Liczba i nazwa stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Służbie Więziennej, ze wskazaniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności, miejsca pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby
tabelka 07.07.2023.png

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

– stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

– wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 300,00 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i od 3 700,00 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. 

– możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby; 

– na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni, 

po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego.

– nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 000 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

– raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

– dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę; 

– zwrot kosztów dojazdu do służby;

– rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

– zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 570 zł netto;

– pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto; 

– comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

 

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA:

Na stanowisku młodszego referenta: wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe;

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020 r., poz. 848), zwanej dalej ustawą o SW – 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW – 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o SW – 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

 

Wymagania ogólne stawiane kandydatom

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Miejsce i termin przyjmowania wymaganych dokumentów

Dokumenty przyjmowane są w wybranych nw. jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 19 lipca 2023 r. 

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26 – 930 Garbatka – Letnisko.

 

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem stanowiska służbowego, działu Służby Więziennej i jednostki, w której się ubiega się o pełnienie służby (załącznik nr 1);

wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr 2);

świadectwa pracy lub służby (kopia);

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kopia);

książeczka wojskowa – zapisane strony (kopia) – dotyczy osób posiadających taki dokument; 

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (dot. naboru na stanowisko młodszej pielęgniarki); 

oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 3);

podpisane oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4) oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5) – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza niewyrażenie zgody na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej (załącznik nr 6);

Szczegółowe informacje na stronie https://sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-zytkowicach-ogloszenie-o-naborze-mlodszy-referent-dzialu-finansowego