Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

     Wójt Gminy Janów Podlaski realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289) oraz uchwały nr XXXVII/325/23 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 10 lipca 2023 r.
poz. 4461), informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej swoich przedstawicieli do pracy
w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej gminy Janów Podlaski do dnia 21.08.2023 r.

Przekazane dane powinny zawierać:

– imię i nazwisko delegowanego przedstawiciela

– nazwę stanowiska w instytucji delegowanej oraz

– pisemną zgodę osoby delegowanej na na pracę w Zespole.

Udział w pracach zespołu jest obowiązkowy, odbywał się będzie w ramach obowiązków służbowych/ zawodowych. Powołanie osoby do składu zespołu poprzedzone zostanie stosowanym porozumieniem między wójtem, a podmiotem który zgłasza swojego przedstawiciela.

Ogłoszenie.pdf