Obwieszczenie Wojewody dot. afrykańskiego pomoru świń

OBWIESZCZENIEWOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia 18 lutego 2014 r.Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związkuz wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego.z dnia 17 lutego 2014 r.w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwościjego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342, z późn. zm.)zarządza się, co następuje:§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: bialskiego, m. Biała Podlaska, radzyńskiego, parczewskiego,lubartowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, m. Chełm.§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:1) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;2) wprowadzania do gospodarstwa utrzymującego świnie:a) dzików padłych,b) dzików odstrzelonych, ich tusz, mięsa lub produktów mięsnych nie poddanych obróbce cieplnej przeprowadzonej w temperaturze co najmniej 80°C, którąuzyskuje się wewnątrz mięsa lub produktu,c) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików,d) produktów, surowców i innych przedmiotów, w tym wyposażenia myśliwskiego oraz broni, które mogą spowodować szerzenie się wirusa afrykańskiegopomoru świń.§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywaniew stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;2) trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;3) bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;4) zaopatrywanie, z zastrzeżeniem § 7, wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonegoprzez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 Nr 112,poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:a) nazwę organu wydającego świadectwo,b) numer świadectwa,c) liczbę świń,d) numery identyfikacyjne świń,e) pochodzenie świń,f) miejsca przeznaczenia świń,g) środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,h) poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzątoraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,i) informację o występowaniu choroby Aujeszky’ego w stadzie pochodzenia świń,j) datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;5) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1:1) każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na obszarze wskazanym w § 1:a) punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lubb) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczone z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1 wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnegowyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;3) padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tympatrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisysanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1—33);5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego w przypadku:a) zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta – 20%, warchlaki – 10%, tuczniki – 5%;b) każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt 1;c) każdego padłego dzika;6) wszystkie osoby mające kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu, muszą przed wejściem do pomieszczeń gospodarskich, w których utrzymywane są świnie stosowaćodpowiednie środki higieny, w tym co najmniej:a) stosowanie dezynfekcji obuwia poprzez wejście na maty dezynfekcyjne, nasączone odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym w stężeniu zapewniającymskuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,b) stosowanie dezynfekcji rąk środkami dezynfekcyjnymic) dokonać zmiany odzieży mającej kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnejw temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzącychz dzików.§ 5. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce przeznaczenia zwierząt przechowuje przez okres trzech lat kopie świadectw zdrowia, o których mowaw § 3 pkt 4.§ 6. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowinieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.2. Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytekwłasny.§ 7. Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz. U. z 2012 r. 1440, z późn. zm.).§ 8. Na obszarze wskazanym w § 1 obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.1370).§ 9. Uchyla się rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoruświń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4613).§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda LubelskiJolanta Szołno-Koguc

Treść do wydruku PDF

Treść do wydruku PDF